Regulamin

Regulamin szkoły języka włoskiego Panzwloch.pl

1.1 Szkoła jest prowadzona przez JOHNNY DAMATO NIP: 7773359020 REGON: 385635208
1.2. Szkoła oferuje kursy online języka włoskiego
1. 1.3. Szkoła oferuje określoną po uzgodnieniu liczbę lekcji 
1.4. Szkoła oferuje następującą liczbę osób w grupie, od 3 do 4 osób, w zależności od wybranego kursu lub zajęcia indywidualne. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. NAUKA
2.1. Uczestnik kursu może zmienić dotychczasową grupę na inną grupę w przypadkach wskazanych w pkt 2.2 do 2.4 poniżej wyłącznie, jeśli liczba osób w
wybranej grupie nie przekroczy maksymalnej oferowanej przez Szkołę liczby osób w grupie, tj. 4 osób.
2.2. Uczestnik kursu może zmienić grupę na tym samym poziomie, na inny wybrany przez uczestnika termin, z zastrzeżeniem pkt 2.1 powyżej.
2.3. Uczestnik kursu może zmienić poziom zaawansowania na niższy, z zastrzeżeniem pkt 2.1 powyżej.
2.4. Uczestnik kursu może zmienić poziom zaawansowania na wyższy w przypadku, jeśli lektor prowadzący zajęcia wystawi mu w tym celu pozytywną
pisemną opinię i z zastrzeżeniem pkt 2.1 powyżej.
2.5. Wszelkich zmian dotyczących terminów lub poziomu zaawansowania dokonuje się osobiście drogą mailową lub telefoniczną.
2.6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest: uczestnictwo w lekcjach, regularne przygotowywanie prac
domowych, zaliczenie testów przeprowadzanych w trakcie trwania nauki na lekcjach oraz zaliczenie testów końcowych (w formie pisemnej i ustnej) po
każdym ukończonym kursie.
2.7. Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym poziomie jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.
2.8. Szkoła jest uprawniona do prowadzenia lekcji w trybie on-line za pomocą systemu wybranego przez Szkołę umożliwiającego komunikację za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
2.9. W celu prowadzenia lekcji on-line Uczestnik zobowiązany jest do spełnienia następujących środków technicznych, posiadania sprzętu oraz
oprogramowania: komputer/laptop z aktualnym systemem Microsoft Windows lub macOS, kamerę internetową słuchawki z mikrofonem, dostęp do sieci
Internet o parametrach nie gorszych niż 2MB/s pobieranie, 500kb/s wysyłanie. Zainstalowana aktualną przeglądarkę internetową Google „Chrome”.
2.10. Szkoła ma prawo odwołać spotkanie z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Odwołane spotkanie zostanie przełożone najbliższy możliwy termin i odbędzie się w
standardowych dniach tygodnia i godzinach spotkań grupy. 
2.11 Szkoła ma możliwość odwołania spotkania tuż przed ich rozpoczęciem w wyniku nagłych, nieprzewidzianych sytuacji tj. m.in.: choroba prowadzącego,
problemy techniczne, awarie, sytuacje losowe. 
2.12 W ramach monitorowania jakości prowadzonych zajęć Szkoła może przeprowadzić anonimowe ankiety weryfikacyjne w trakcie trwania nauki. Ankiety
te będą rozdane w formie online w formie linku przesłanego uczestnikowi. Ankieta będzie
przeprowadzana na jednym ze spotkań w trakcie ostatnich 5 minut zajęć.
2.13 Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące organizacji bądź prowadzenia zajęć uczestnicy mogą zgłaszać pod adres [email protected] Uwagi te będą
weryfikowane. Szkoła udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
Szkoła w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. PŁATNOŚCI
3.1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kursy nauki w całości lub w ratach, zgodnie z przedstawioną ofertą Szkoły. Terminowa zapłata przez
uczestnika za cały kurs bądź zapłata na raty gwarantuje miejsce w wybranej grupie. 
3.2. Szkoła oferuje możliwość uiszczenia opłat za kurs ratach. Uczestnicy kursu płacący w ratach zobowiązują się do uiszczenia płatności w
ustalonej w ofercie wysokości rat i we wskazanych terminach.
3.3. Płatności można dokonać bezpośrednio na konto:
69 1050 1520 1000 0097 3620 1634
3.4. W przypadku, jeżeli uczestnik opóźnia się z uiszczeniem opłaty za kurs (lub raty) przez okres dłuższy niż 14 dni, Szkoła wezwie uczestnika do zapłaty na
piśmie, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 14-dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu, Szkoła może
skreślić uczestnika z listy uczestników kursu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. POSTANOWIENIA DODATKOWE
4.1. Uczestnik kursu ma prawo do wypowiedzenia umowy w przedmiocie kursu: (i) z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku
zawarcia umowy na jeden kurs trwający 16 tygodni lub krócej niż 16 tygodni; (ii) z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku
zawarcia umowy na jeden kurs trwający dłużej niż 16 tygodni; (iii) z zachowaniem 10-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zawarcia
umowy całorocznej.
4.2. Szkoła ma prawo do wypowiedzenia umowy w przedmiocie kursu wyłącznie z ważnych powodów i z zachowaniem odpowiedniego okresu
wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej.
4.3. Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
4.4. Uczestnik kursu składa oświadczenie o wypowiedzeniu 
przesyła mailem na adres email Szkoły: [email protected]
4.5. Szkoła składa oświadczenie o wypowiedzeniu przesyła mailem na adres email podany zgodnie z umową
4.6. W przypadku wypowiedzenia umowy zastosowanie znajduje przepis art. 746 Kodeksu cywilnego. W szczególności, w przypadku wypowiedzenia umowy
przez uczestnika po rozpoczęciu kursu, Szkoła zwróci uczestnikowi kursu uiszczoną opłatę za niewykorzystane zajęcia, które planowo odbywają
się po upływie okresu wypowiedzenia, pomniejszoną o wydatki poniesione przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu, a jeżeli
wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów Szkoła będzie mogła także domagać się od uczestnika naprawienia szkody, którą Szkoła poniosła z
powodu wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów. Wypowiedzenie umowy szkolnego skutkuje zwrotem całej opłaty wniesionej na poczet kolejnych zajęć.
4.7. Jeżeli uczestnik zapłacił Szkole opłatę za kurs z góry, kwoty należności wobec Szkoły, o których mowa w pkt. 4.6., zostaną potrącone z kwoty zwracanej
uczestnikowi kursu.
4.8. Zwroty dokonywane są przez przelew bankowy na numer konta podany w złożonym oświadczeniu o wypowiedzeniu.
4.9. Postanowienia niniejszego pkt 4 są niezależne od prawa uczestnika, który zawarł umowę na kurs na odległość za pośrednictwem strony internetowej
www.panzwloch.pl, do dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.